KOMİSYONLAR
Tarih: 31.01.2024| Okunma Sayısı: 6212

ÇANAKKALE BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU

İÇ YÖNETMELİĞİ

 

MADDE 1- KURULUŞ

            Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Çanakkale Barosu Başkanlığının 15.10.2004 tarihli almış olduğu yönetim kurulu kararınca yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

MADDE 2- AMAÇ

a) Kanunlarda ve uygulamada kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve bu yönde çalışmalar yapılması amacıyla
 
b) Fiziksel,cinsel ekonomik,psikolojik yönden şiddete maruz kalan haksızlığa uğrayan maddi durumu yetersiz kadınlara danışmanlık yapmak,haklarını nasıl arayacakları konusunda bilgi vermek destek olmak gerekli görüldüğü konumlarda yatacak yer temini için kamu kuruluşlara ortak hareket etmek imkanlar dahilinde yer temin etmek.
 
c) Kadın Hakları konusunda uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak, çalışmalar konusunda diğer barolarla ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ortak faaliyetler düzenlemek

MADDE 3- GÖREV

            Fiziksel,sosyal,ekonomik,cinsel,psikolojik şiddete maruz kalan, maddi durumu yetersiz olan kadınlara haklarını anlatmak ve haklarını kullanmalarına yardımcı olmak için hukuki açıdan danışmanlık hizmeti vermektir.Kamu Kurumlarıyla ve Sivil Toplum Örgütleriyle ortak hareket ederek tüm sorunlarına çözüm arayışlarına girmek.

MADDE 4- ORGAN

              Yönetim Kurulu bir başkan ve sekiz üyeden oluşur. Başkan yardımcısı, genel sekreter, koordinatör yönetim kurulu üyeleri arasında seçilir.Görev süreleri iki yıldır.Asıl üye kadar yedek üye seçilir.Asıl üyelerden birisi sağlık sebebiyle ayrılmak zorunda kaldığında yedek üyelerden ilk sıradaki göreve girer.

            Komisyon kendi arasında oy çokluğu ile bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman seçer.

            Başkan komisyonu temsil eder,toplantıya başkanlık eder, işleri yürütür.

            Başkan Yardımcısı, başkan olmadığı zamanlarda görevi üstlenir.

            Yazman, toplantılarda konuşulan, görüşülen ve alınan kararları tutanağa geçirir.

            15 günde bir toplanır,olağanüstü hallerde toplantı günü gelmeden kurul toplantı düzenleye bilir.

            Toplanma üye salt çoğunluğu ile olur.

            Karalar oy çokluğu ile gerçekleşir.Eşitlik bozulmadığında Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu oluşturur.

MADDE 5

            Kadın Komisyonları Yönetim kurulu alt komiteler atayabilir.Alt komitede çalışma yapanlar komisyona bilgi verir.

MADDE 6- ÇALIŞMA ALANLARI

      Komisyon belirtilen amacı gerçekleştirirken kadının hukuksal ve toplum statüsünün temelinde laiklik, sosyal hukuk devleti, cumhuriyetin temel ilkeleri,demokrasi, eşitlik ve insan hakları ilkelerine bağlı olarak çalışmalarını düzenler ve uygular.

a- Başta medeni kanun, ceza kanunu İş kanunu olmak üzere diğer yasalarda kadın aleyhine sonuç doğuran hükümlerin kadın-erkek eşitliği temelinde değişmesi için çalışmalar yapar.
 
b- Kendi içinde ve mesleki çerçeveye yönelik cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik eğitim çalışmaları yapar.
 
c-  Komisyon amaca uygun tüm yasa ve sözleşmeleri, belge ve bilgileri bir araya getiri ve bir dökümasyon ve arşiv merkezi oluşturur.
 
d- Amaca uygun toplantılar, paneller ve konferanslar düzenler. Komisyonun amacı ve ilkeleri doğrultusunda gündeme ilişkin konularda Baro Başkanlığı bilgilendirilerek gerektiğinde basın açıklaması yapar.
 
e- Yeri olmayan şiddete maruz kalmış mağdur kadına yer temini için sivil toplum kurumları ve konu kuruluşlarıyla kısa süreli yer temini için çalışır.
 
f- Mevcut yasalarda var olan hak ve özgürlükleri kullanma bilincini oluşturma yönünde bilgilendirme çalışmaları ve şiddete uğramış kadınlara Kadın Danışma Merkezinde hukuksal ve psikolojik danışmanlık yapar.Kadın Danışma Merkezinin düzenli çalışmasını ve geliştirilmesini sağlar.

Tüm bu çalışmalarını başta TÜBAKKOM ve diğer Baro kadın Hukuku Komisyonları olmak üzere, ilgili kurum kuruluş, demekrotik kitle örgütleri ve kişilerle işbirliği içinde yürütür.

MADDE 7- YÜRÜRLÜK

            Bu yönetmelik Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 8

            Komisyon amacı ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapacağı çalışmaları Adli Yardım ödeneğinden Baro Yönetim Kurulu onayıyla karşılanır.

MADDE 9- YÜRÜTME

            Bu yönetmelik hükümleri Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

27.05.2024
AV. HANDE KESKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.