ADLİ YARDIM
Tarih: 4.01.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 13787

ÇANAKKALE BAROSU ADLÎ YARDIM ÇALIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1.
Bireylerin hak arama özgürlüklerinin en üst düzeyde yaşama geçirilmesi için çalışmak, Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların haklarını aramaları için gerekli hukuksal yardımdan yararlandırılmaları, hukuk kurallarının egemenliği ve insan haklarına saygının en üst düzeye çıkarılmasını amaçlar.
Kapsam
Madde 2.
Bu Yönerge, Avukatlık Kanununun 176-178 inci maddeleri uyarınca Adli Yardım Hizmetinden yararlanmak isteyenlere sağlanacak Avukatlık hizmetlerinin veriliş usulleri ile Avukatlık hizmetlerini sağlayacak Avukatların belirlenmesini, verilen hizmetlerin ücretlendirilmesini, denetlenmesini ve işleyişini kapsar.
Yetki
Madde 3.
Avukatı görevlendirme yetkisi Baro'ya aittir. Baro, bu yetkisini Çanakkale ili sınırları içerisinde kullanır. Kurul'un Baro adına görevlendirdiği Avukat; kural olarak sadece görevlendirildiği konuya ilişkin hukuki yardımı, başvuruları ve araştırmaları yapar.
Avukat görevlendirilmesine ilişkin talepler, kural olarak, ilgilinin kendisi tarafından yapılır.
Tanımlar
Madde 4.
Bu yönergenin uygulanmasında:
Baro : Çanakkale Barosu'nu,
Yönetim Kurulu : Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu'nu,
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Adli Yardım Kurulundan sorumlu yönetim kurulu üyesini,
Kurul : Çanakkale Barosu Adli Yardım Kurulu'nu,
Büro : Çanakkale Barosu Adli Yardım Bürosu'nu,
Başkan : Çanakkale Barosu Adli Yardım Kurulu Başkanı'nı,
Üye : Çanakkale Barosu Adli Yardım Kurulu Üyesi'ni,
Görüşmeci : Adli Yardım Bürosunda istem sahipleri ile görüşme yapan Avukatı (Adli Yardım Kurulundan)
Personel : Adli Yardım Bürosunda görevlendirilen Baro Çalışanı'nı,
Avukat : Adli Yardım Bürosu Gönüllü Listesinde Bulunan Avukatları,
İstem Sahibi: Adli Yardım Bürosundan Adli Yardım talebinde bulunan kişiyi,
Kanun : Avukatlık Kanunu'nu,
Yönetmelik : Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği'ni,
Yönerge : Çanakkale Barosu Adli Yardım Kurulu Çalışma Yönergesi'ni, ifade eder.

Referans ve İlgili Dokümanlar
Madde 5.
Bu Yönergenin uygulanmasında, Referans ve İlgili Dokümanlar:
BEKLEYEN KLASÖRÜ : Bekleyen Adli Yardım Müracaatlarını,
ÖDEME SİSTEMİ : Adli Yardım Bürosu Ödeme Sistemi'ni,
KARAR KARTONU : Adli Yardım Bürosu Karar Kartonu'nu,
DİLEKÇE : Adli Yardım Bürosu Başvuru Dilekçesi'ni,
TUTANAK : Adli Yardım Bürosu İstem Sahibi ile Görüşme
Tutanağı'nı
TAAHHÜTNAME : İstem Sahibinden Yönetmelik 6/a maddesi Gereği Alınan Taahhütname'yi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım Bürosu
Madde 6.
Adli yardım hizmetleri, Baro Yönetim Kurulunun sorumluluğunda Çanakkale il merkezinde ve ilçelerinde Adli Yardım Bürosu tarafından yürütülür.
Adli yardım bürosu; Adli Yardım Kurulu, görevli avukatlar ve büro personelinden oluşur.
Büro Personeli
Madde 7.
Adli yardım Bürosunda, Çanakkale Barosu Başkanlığı tarafından istihdam edilen yeterli sayıda personel görev yapar. Büro Personeli, Adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde çalışır. Büro personeli Kurul Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirir.
Büro Personelinin asli görevleri şunlardır:
Adli Yardım Kurulu tarafından alınan kararlarla ilgili yazışmaları yapmak,
Adli yardım nöbet listelerini hazırlamak,
Adli yardım bürosu defter ve kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
Adli Yardım Kuruluna yapılan başvuruları Kurula sunmak,
İstek sahiplerinin başvurularına ilişkin evrakları dosya haline getirmek ve muhafazasını sağlamak,
Ücret ödenmesine karar verilen evrakları Kurula sunmak ve tahsilata esas evrakları hazırlamak,
Adli Yardım Kurulu tarafından belirlenecek kararları duyurmak,
İstatistik verileri ve bilgileri hazırlamak,
Aksaklık ve gereksinimleri Adli Yardım Kuruluna bildirmek,
Büro personeli ayrıca, Baro Yönetim Kurulu ve Adli Yardım Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.
Adli Yardım Kurulu
Madde 8.
Kurul, Yönetim Kurulu tarafından bir başkan ve 2 üyenin atanması ile 2 yıl için oluşturulur. Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu Adli Yardım Merkezi üye sayısını arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.
Kurul, her hafta bir kez toplanır.
Adli Yardım Kurulundan sorumlu olan yönetim kurulu üyesi toplantıya katılıp başkanlık yapmak zorundadır.
Adli Yardım Kurulunun Görevleri
Madde 9.
Kurul aşağıda yazılı görevleri yerine getirir:
9.1. Adli Yardım Bürosu çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek, kurul toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmek.
9.2. Adli Yardım istemlerini inceleyerek karara bağlamak.
9.3. Avukatların ücret taleplerini inceleyerek karara bağlamak,
Kararlara karşı avukatın 10 gün içerisinde Baro Başkanına itiraz hakkı saklıdır. Baro başkanı 7 gün içinde karar verir; bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği takdirde itiraz reddedilmiş sayılır.
9.4. Yargılama giderleri ile masrafların Adli Yardım Sandığından karşılanması için Yönetim Kurulu'na Öneride bulunmak. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan yargılama giderleri ile masrafların ödenmesini sağlamak.
9.5. Hukuka, Avukatlık Meslek Kuralları'na ve Yönetmeliğe aykırı davranan Avukat hakkında dosya üzerinde inceleme yapmak, görevlendirilecek Üye aracılığı ile araştırma ve görüşme yapmak, gerekli raporu düzenleyerek Yönetim Kurulu'na sunmak.
9.6. Yönergenin 31. ve devamı maddelerinde düzenlenen, gönüllü avukatların Yönergeye aykırı davranışlarını inceleyip, karara bağlamak ve karar gereği yaptırımları uygulamak. Kararlara karşı avukatın 10 gün içerisinde Baro Başkanlığı'na itiraz hakkı saklıdır. Baro başkanı yedi gün içinde karar verir; bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği takdirde itiraz reddedilmiş sayılır.
9.7. Avukatlara verilecek Meslek İçi Eğitim Seminerleri için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak, Adli Yardım Sistem Bilgilendirmesi çalışmalarını Avukatlara düzenli olarak sunmak.
9.8. Avukatlar arasında ücret ve iş dağılımının dengesini sağlamak amacı ile yöntemler geliştirmek, gerektiğinde Yönerge değişikliği yapılması için Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.
9.9 Yürürlükteki kanunların, özellikle Türkiye'nin taraf olduğu Uluslar arası Sözleşmelere ve Evrensel Hukuk Kurallarına uygun hale getirilmesi için gerekli yazılı ve görsel çalışmaları yapmak, gerektiğinde yayın yapmak üzere Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.
9.10. Baro'da görev yapan diğer kurullar ile irtibatlı olarak çalışarak Adli Yardım Çalışmalarının tanıtımında faaliyet göstermek. Bu konuda yapılacak çalışmalar konusunda Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.
9.11. Büro'da çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturmak.
9.12. Gerektiğinde alt kurullar oluşturmak ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yapmak.
9.13. Adli Yardım Kurulu tarafından oluşturulan temsilciliklerin çalışmalarını denetlemek, temsilcilikler tarafından alınan Adli Yardım istemlerini inceleyerek karara bağlamak.
9.14. Görev alan Avukatların görevlerini her aşamada izlemek, gerektiğinde Avukat'tan takip ettiği dosyası hakkında rapor talep etmek.
9.15. Avukatların ve kurul üyelerinin, Yasal Düzenlemelere aykırı davranışlarını incelemek, Yönergede yazılı cezaları uygulamak.
9.16. Adli Yardım Bürosundaki bilgisayar programının işlerliliği ve yapılandırılması konusunda Baro Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve bu konuda personelin eğitimini sağlamak,
9.17. Çanakkale merkez ve ilçelerine yönelik gönüllülük listesi oluşturmak.
Adli Yardım Kurulu Temsilcilikleri
Madde 10.
Kurul, Çanakkale İline bağlı tüm ilçelerde görev yapan Avukatlar ile Büro arasındaki organizasyonu sağlar. Temsilcilik açılması gereken ilçeler için Yönetim Kurulu'na öneride bulunur. Açılacak Temsilcilikler Kurul denetiminde çalıştırılır.
Başkanın Görev Ve Yetkileri
Madde 11.
Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
11.1. Yönetim Kurulu'na Kurul faaliyetleri hakkında rapor vermek.
11.2. Kurul ve Büro'nun olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak.
11.3. Yönetim Kurulu ile Kurul ve Büro arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlan Kurul'a aktarmak.
11.4. Büro'da çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilebilmesi için üyeler ile birlikte çalışmalar yapmak, önlemler almak ve hukuka ve meslek kurallarına aykırı uygulama ile karşılaşan istem sahibine yardımcı olarak konuyu Kurul'a sunmak.
11.5. Avukat tayin taleplerinin Avukatlar arasında dengeli olarak dağılımı için alınması gereken önlemleri kurula önermek.
11.6. Kanun, Yönetmelik ve Yönerge'de yer alan hususlara aykırı davranışta bulunan Avukatların ücretlerinin ödenmemesini Kurula önermek.
11.7. Yönerge'de yer alan hususlar ile hukuk ve meslek kurallarına aykırı davranan Avukatlar hakkında, Yönerge gereği yaptırımların uygulanmasını Yönetim Kurulu'na sunmak üzere Kurul'a önermek.
11.8. Avukatların mesleki hizmetleri karşılığı Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ödemelerin düzenli yapılması konusunda Büro'da yapılacak çalışmaları denetlemek Kurul Saymanı ile birlikte ödemelerin yasal düzenlemelere ve gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek.
11.9. Kurul Gündemini belirlemek
11.10. Alt kurullar oluşturmak ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yapmak hususunda sorumlu Yönetim Kurulu üyesine bilgi vererek karar vermek üzere Baro Yönetim Kurulu'na sunmak.
11.11. Kurul çalışmalarında verimli olmadıkları ve kurul çalışmalarını aksattıkları tespit edilen Kurul Üyelerinin görevden alınması için Baro Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.
11.12. Ödenek durumuna ilişkin Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'ni bilgilendirmek
Üyelerin Görev ve Sorumlulukları
Madde 12.
Üyeler, olağan ve olağanüstü toplantılara katılır. Görüşmeci olarak Büro'da çalışır. Oluşturulan alt kurullarda görev alır. İvedi hallerde Başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Büro işleyişinin düzenli ve disiplinli olması için Başkana önerilerde bulunur.
Meslek İçi Eğitim Seminerleri
Madde 13.
Avukatlar, uygulamada birlik, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacı ile öğretici nitelikte olan sistem bilgilendirme çalışmaları ve Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek eğitim amaçlı çalışmalara katılırlar. Sistem bilgilendirme çalışmalarının kapsamı, süresi ve yılda kaç kez düzenleneceği Kurul tarafından belirlenir.
Adli Yardım Sisteminde gönüllü olarak görev yapmak isteyen avukat, Adlî Yardım Bürosuna müracaat ile gönüllülük listesine pasif olarak kaydedilir. Görevlendirme yapılabilmesi için Meslek İçi Eğitim Seminerlerine katılması ve sertifika alması zorunludur. Listeye dahil olduktan sonra düzenlenecek ilk Meslek İçi Eğitim Seminerine katılmayan avukat, ardından gelen ikinci eğitim seminerine de katılmaz ise gönüllük listesinden silinir ve kayıt hakkını yitirir. Kurul, Meslek İçi Eğitim Seminerlerinden birine katılarak sertifika almış olan gönüllü avukatların tamamının, düzenlenecek herhangi bir eğitim çalışmasına katılımını zorunlu tutabilir ve bu durumda, meslek içi eğitim çalışmasına katılmayan gönüllü avukatların kaydı listeden silinir. Bu halde, daha önce alınmış olan Meslek İçi Eğitim Çalışması ve sertifika, gönüllü avukat için bir kazanılmış hak oluşturmaz.
Meslek içi eğitimin usul ve esasları ile verimli ve etkili katılımın sağlanması için uygulanacak tedbirler, Kurul tarafından Baro Yönetim Kurulu'na önerilecek ve Yönetim Kurulu'nun kararıyla yürürlüğe girecek Eğitim Yönergesi ile belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adlî Yardım Bürosu
BİRİNCİ KISIM
İşleyiş
Tanımı Ve İşlevi
Madde 14.
Büro, yetkisini; Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında kullanır. Avukatların adil ve eşitlik ilkelerine uygun olarak görev almasını, emeklerine uygun ücretlerin ivedi ve şeffaf bir şekilde ödenmesini, İstem Sahibi ile Avukat arasındaki koordinasyonun sağlanmasını ve İstem Sahibi ile Avukatın görev ve
yükümlülüklerinin Kanun, Yönetmelik ve Yönerge'ye uygunluğunu kontrol eder.
Çalışma Yöntemi
Madde 15.
Büro, çalışmalarını aşağıdaki usullere göre yürütür:
15.1. Adli Yardım Başvuruları, hafta içi 08:30-17:00 saatleri arasında görüşmeci tarafından Büro'da alınır.
15.2. Yapılan görüşmede madde 5’te belirtilen ilgili formlar doldurularak Adli Yardım dosyası oluşturulur. Formların belirtilen bölümleri istem sahibi tarafından imzalanır.
15.3. Her hafta Perşembe günleri saat 16.00-17.00 arasında ilgililerle kurul üyelerinden biri tarafından görüşme yapılır. Görüşmeci, istem sahibi tarafından getirilen bilgi ve belgelerin yetersiz olduğu kanaatine varırsa istem sahibinin eksikliklerini tamamlanması için makul bir süre tayin etmek sureti ile imzasını alır ve yerine getirmediği takdirde adli yardım isteğinden vazgeçmiş sayılacağı konusunda uyarıda bulunur. İsteğin işleme alınması için ikamet ettiği mahalle muhtarından temin edeceği ikamet belgesi, fakirlik belgesi ve kimlik fotokopisi, İkamet ettiği yer Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenecek üzerine taşınmaz kaydı olup olmadığına dair yazı, varsa çalışma yada emeklilik durum ve maaşını gösterir belge ile başvurma şartı aranır. Ekonomik yararı belirlemeye esas bu belgelerin yeterli olmayacağının görüşmeci avukat tarafından tespiti halinde, istem sahibi görüşmeci avukat tarafından istenen sair belgeleri temin etmekle yükümlüdür. Bu konuda kurum ve kuruluşlardan da re'sen bilgi istenebilecektir. Bu bilgi ve belgeler temin edilinceye dek başvuru askıda kalacaktır. Beklemenin hak kaybına yol açacağı durumlarda veya sosyal hizmet içerikli taleplerde belgelerin tamamlanması beklenmeksizin, görüşmeci tarafından adli yardım hizmeti verilmesine karar verilir ve istemciye avukat ataması yapılır.
15.4. Eksiksiz olarak tamamlanan dosyalar izleyen Kurul toplantısında görüşülmek üzere Personel tarafından Bekleyen Talepler Klasörüne aktarılır.
15.5. Kurul tarafından alınan kararlar, Başkan veya personel tarafından karar defterine yazılır.
15.6. Kararlar ve ilgili yazıları hazırlandıktan sonra uygunluğu Başkan tarafından onaylanır. Onaylanan yazılar imza için Kurula sunulur. Kurul tarafından tebliği uygun görülen yazılara çıkış numarası verilir ve ilgilisine tebliğ edilir. Başkanın veya kurulun tebliğini uygun görmediği yazılar, yeniden görüşülmek üzere Kurul gündemine alınır. Avukatlar, talepleri hakkındaki Kurul kararlarını tebliği beklemeksizin talep tarihini izleyen hafta içerisinde Adli Yardım Bürosundan öğrenmekle ve icrai bir konu varsa yerine getirmekle yükümlüdürler.
15.7. Ödeme kararı, Yönetmelik hükümleri gereğince Kurul tarafından verilir ve
İlgiliye karar doğrultusunda ödeme yapılır.
15.8. Görüşme esnasında tespit edilen eksikliklerin neler olduğu ve ne zaman tamamlanacağı ilgili evrakların açıklamalar bölümüne yazılır ve bekleyen başvurular klasörüne kaldırılır. Bekleyen başvurular klasörüne aktarılan dosyalara ilişkin aşağıdaki işlemler yapılır.
15.9. Eksiklikleri Süresi içerisinde tamamlanan başvurular değerlendirilmek üzere işleme konulur.
15.10. Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular yapılmamış sayılır.  İstem Sahibinin Büro'ya verdiği belgeler istenildiği takdirde bir tutanak düzenlenerek kendisine teslim edilir ve istem sahibinden alınan teslim tutanağı, teslim tutanakları klasörüne takılır.
15.11. Eksiklikleri süresinde tamamlanmayan başvurular, İstem Sahibi tarafından belgelerin iadesi konusunda bir istem olmadığı takdirde, başvuru tarihinden itibaren bir yılın geçmesi ile imha edilir. İmha işlemi Kurul bünyesinde oluşturulacak Arşiv Alt Kurulu eliyle gerçekleştirilir. Arşiv Alt Kurulu dosyaları incelemek suretiyle en az yılda bir kez bu çalışmayı gerçekleştirecektir. Tutanak Kurul Başkanının imzasına sunulur ve imha edilen başvurular klasörüne kaldırılır.
15.12. İstem Sahipleri ile Büro'da yapılan görüşme Başkan ve/veya Üyeler tarafından yapılır. Görüşmeyi yapan Başkan ve/veya Üye; İstem sahibinin ekonomik durumu ve istem konusu işlemin hukuki yarar koşulunu taşıyıp taşımadığını bildirir. Görüşmeci, bu konudaki görüşünü, görüşme formunun sonuna gerekçeleriyle birlikte yazarak ilk toplantıda Kurul'a sunar. Dosya ilk toplantıda kurul gündemine alınarak incelenir ve kurula sunulur. Ekonomik ve hukuki yararın var olup olmadığı ve dolayısıyla istem sahibinin Adli Yardım hizmetinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına Kurul tarafından karar verilir.
15.13. İstem sahibine gönderilen adli yardım isteğinin kabulüne dair yazılarda tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde görevlendirilen avukata başvurarak vekaletname çıkarması aksi halde adli yardım hizmetinden vazgeçmiş sayılacağı konuları ihtar edilir.
15.14. Görüşmeci, istem sahibinin dosyasında ortaya çıkacak sorunların çözümlenmesi için doğrudan görev alır, görüşme kapsamında incelenmesi gerekli dosya ve belgelen inceleyerek kurula rapor sunar. İstem Sahibi ile yeniden görüşme yapılması gerekirse doğrudan görev alır. İstem Sahibi ile dosya için görevlendirilen Avukat arasında çıkan uyuşmazlıkları inceler, uyuşmazlıklar ile ilgili görüşmeleri yapar, sonucu rapor halinde Kurul'a sunar. Görüşmeci, aldığı dosyanın raportörü gibi görev yapar.
15.15. Görüşmecilerin görev yapacakları günler Kurul kararı ile değiştirilip yeniden belirlenebilir.
İstem Sahibi İle Yapılan Görüşme
Madde 16.
İstem sahibi ile görüşme, Büro'da Yönerge'nin 15. maddesinde belirtilen şekilde, Üyeler tarafından yapılır.
İvedi Görevlendirmeler
Madde 17.
Görevlendirme sürecinin beklenmesi istem sahibinin hakkının ortadan kalkmasına neden olacak ya da giderilmesi imkansız zararlar doğuracak nitelikte ise ivedi görevlendirme yapılır. Başvuru sahibinin vekaletname giderlerini karşılayamayacak durumda olmasının görüşmeci avukat tarafından tespiti halinde vekaletname masrafının Adli Yardım Fonundan avans olarak karşılanmasına karar verilir. Adli yardım fonundan karşılanması kararı verildiğinde, durum istem sahibine ve görevlendirilen avukata bildirilir. Avukat avansı aldıktan sonra vekaletname suretini ve Noterlik Makbuzunu ibraz ederek avansı en geç 2 gün içinde kapatır.
İvedi görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirilen Avukata durum telefon, faks, elektronik posta, internet vb. iletişim vasıtaları ile bildirilir, ivedi görevlendirme yazısı gereği iş veya işlemlere derhal başlanması istenir, durum ayrıca yazı ile iletilir.  İstem sahibi için gerekli randevu alınarak doğrudan Avukat ile Avukatın bürosunda görüşmesi sağlanır. İvedi görevlendirme yazısı, personel tarafından görüşmeci denetiminde hazırlanır Baro Başkanı yokluğunda Yardımcısı tarafından imzalanır. İvedi görevlendirme yazısının tebliği sadece bildirici niteliktedir. Avukatın görev ve sorumluluğu ivedi görevlendirmenin kendisine telefon ile bildirimi ile başlar. Avukat, istem sahibi ile görevlendirildiği tarihte görüşme yapmak ve 2 gün içinde görevlendirmenin gereklerini ifa etmek zorundadır. İvedi görevlendirmelerde Avukat, işe başladığına dair belgelerini ücret isteği eşliğinde 2 gün içinde büroya sunar. İvedi görevlendirme yapılan dosya, Kurul toplantısına alınır, yapılan ivedi görevlendirme Kurul tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. İvedi Görevlendirme sonrasında yapılan Kurul incelemesinde istem sahibinin, hukuki ve ekonomik durumuna ilişkin yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilir ise, Avukatın ücretten kaynaklı hakları saklı kalmak üzere, görevlendirme derhal geri alınır, taahhütname gereği işlem yapılmak üzere dosya Yönetim Kurulu'na sunulur.
Görevlendirme Yöntemi
Madde 18.
Büro, Avukatlar arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince görev dağıtımını aşağıda yazılı olduğu şekilde yapar:
18.1- Avukat, Büro tarafından belirlenmiş hukuk alanlarından hangisinde ya da hangilerinde çalışmak istediğini bildirir dilekçesi ile gönüllülük listesine girer.
18.2. Gönüllülük listesine kaydolduktan sonra iik Meslek İçi Eğitim Seminerine katılması ve sertifika alması halinde görevlendirme yapılır. Aksi takdirde avukat listede pasif durumda kayıtlı kalır. Listeye kaydolduktan sonraki tarihten itibaren düzenlenecek iki seminere katılmama halinde bir daha alınmamak üzere listeden silinir.  
18.3. Büro tarafından yapılan görevlendirmeler, eşitlik ve adil dağılım ilkeleri gereğince gönüllü Avukat sırası gözetilerek yapılır.
18.4. Avukata, görevlendirildiği bilgisi, Büro tarafından Avukatın vereceği telefonlar, faks, elektronik posta, vb iletişim vasıtaları aracılığı ile bildirilir. Bildirime ilişkin kayıt büro tarafından tutulur. Avukat görev yazısını bildirim tarihinden itibaren 3 gün içinde Büro'dan tebellüğ eder. Görevlendirildiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren üç gün içerisinde, görevlendirme yazısını Büro'dan tebellüğ etmeyen Avukatın görevlendirmesi geri alınır.
18.5. Avukatın iletişim bilgilerindeki değişikliği Adli Yardım Bürosuna iletmesi zorunludur. Avukata görevlendirme sonrasında büroya bildirdiği iletişim bilgileri ve araçları (telefon, faks, e-posta) ile ulaşılamaz ise yapılan görevlendirme geri alınır ve avukat hakkında sistemden geçici olarak çıkarma yaptırımı uygulanır.
18.6. Görevlendirme Yazısının Tebliğinden sonra görevi iade eden Avukat hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince işlem yapılır.
İKİNCİ KISIM
Avukat ile Büro ve İstem Sahibi İlişkileri
Avukat
Madde 19.
Büro'da görev almak isteyen Avukatlarda gönüllülük esastır. Avukatlar Büro tarafından belirlenen hukuk alanlarından görev almak istedikleri alanları serbestçe belirlerler.
Avukatların Yükümlülükleri
Madde 20.
Avukatlar,
20.1. Büro tarafından oluşturulan listelerde yer alarak kendilerine verilen görevleri sonuna kadar yerine getirirler.
20.2. Yapılan görevlendirme sonrasında işe başladıklarını, belgeleri ile birlikte yedi gün içerisinde Büro'ya bildirirler. İvedi görevlendirmelerde bu süre 2 gündür.
20.3. Davanın karara bağlanması, temyiz incelemesi sonucu ve istem sahibinin almaya hak kazandığı maddi kazanımlar hakkında Büro'ya düzenli olarak bilgi verirler.
20.4. İstem Sahibi ile yapılan ilk görüşmede; istem sahibinin Büro'ya verdiği bilgi ve belgeler ile çelişkili bir bilgi veya belgeye ulaşmaları durumunda işlemlere başlamadan Büro'ya bilgi verirler.
20.5. Yapılan görevlendirme sonrasında, istem sahibi tarafından Büro'ya verilen bilgilerden başka bilgilere ulaşılmış olması ve görevlendirmeye ilişkin konuda hukuki yararın kalmaması durumunda, durumu bildirir bir rapor hazırlayarak Kurul'a sunarlar.
20.6. İstem Sahibinin ekonomik durumundaki değişiklikleri ve kanaatlerini Büro'ya derhal bildirirler.
20.7. Görevleri haricinde, bağlantı bulunsa bile Büro'dan ek görev almadan başka iş veya işlem yapamazlar.
20.8. Kendisine görevlendirme yapıldığının bildirilmesi için sürekli ulaşılacak nitelikte telefon, faks numaralarını, elektronik posta adreslerini Büro'ya verirler.
20.9. Görevlendirilen avukatlar bildirim tarihinden itibaren en geç üç gün içerisinde Büro'ya gelerek görevlendirme yazısını tebellüğ ederler.
20.10. işlemlere başlamadan önce, menfaat varsa HUMK kapsamında Adli Müzaheret talebinde bulunurlar.
20.11. Adli müzaheret isteği asıl dava ile birlikte öne sürülecektir. Bağımsız olarak değişik iş kaleminden yapılan adli müzaheret isteklerine ayrıca ücret ödenmeyecektir. Adli müzaheretli olarak açılan davada peşin harç ödenmeyecek olup, bunun dışındaki başvuru harcı, vekalet harcı, dosya ve davetiye masrafları istem sahibi tarafından karşılanamıyorsa, görüşme tutanağında kayıt altına alınması şartıyla avukat tarafından karşılanacak ve avukat sarf ettiği bu masrafın adli yardım fonundan karşılanmasını talep edilebilecektir. Bu durumda istek hakkında karar verilmek üzere dosya Baro Yönetim Kuruluna sunulur.
20.12. Görevlendirme konusu iş ile bağlantılı başka iş ve işlemlerinin yapılması için istem sahibinin yazılı talimatını alarak Büro'ya bilgi verirler. Gerekli gördüğü hallerde Kurul, istem sahibinin bizzat başvurusunu isteyecek ve görüşme yapmak suretiyle ek yetki isteği hakkında karar verilebilecektir.
20.13. Büro tarafından düzenlenecek Sistem Bilgilendirme Çalışmaları ve Eğitim Çalışmalarına katılmak zorundadırlar. Aksi halde Yönergenin ilgili hükümleri gereği yaptırıma tabi olurlar.
20.14. Avukatlar, Baro Levhasında kayıtlı bulundukları adreslere göre merkez ya da ilçeler listesine kayıtlı olabilecektir. Her iki listeye birden kayıt olanaklı değildir. Kural olarak sadece kayıtlı oldukları listeye bağlı olarak görev yapabilecek olup, aidiyet alanı dışında görevlendirme yapılması halinde durumu ivedilikle Kurul'a bildirmek ve görevi iade etmekle yükümlüdürler.
20.15. Avukat, adli yardım ihtiyaçlısı ile ücret sözleşmesi yapamaz, yargılama gideri dışında masraf talep edemez. İstem sahibinden alınan masraflara ilişkin belge düzenlenerek bir örneği imzası karşılığında ilgilisine teslim edilir ve alınan masraf avansı hakkında Kurul'a bilgi verilmesi zorunludur.
Görevin Sona Ermesi
Madde 21.
Avukat'ın görevi aşağıdaki hallerde sona erer:
21.1. Kanun ve meslek kurallarında çekilme halini doğuran nedenlerin ortaya çıkması durumunda,
21.2. Kurul kararı ile,
21.3. Yapılan görevlendirme gereği işlemlerin tamamlanması ile,
21.4. Haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, avukatın başvurusu üzerine kurul kararı ile avukatın görevi sona erer. Haklı sebebin takdiri Kurula aittir.
Haklı nedenler olmaksızın görevini iade etmek isteyen avukatın görevi aldığı ücretin iki katını baroya ödemek suretiyle sona erdirilir. Avukat, işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekilmek isterse, görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde o işin tarifede belirtilen ücretini baroya ödeyerek görevinden çekilebilir.
21.5. İstem sahibinin, Yönetmelik ve Yönerge kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Avukat'ın başvurusu üzerine Kurul kararı ile,
21.6. İstem sahibinin adli yardım isteğinden vazgeçmesi halinde, görevin, Kurul kararına dayalı olarak sona erdirildiği durumlarda, Avukatın işi takip yükümlülüğü Kanun kapsamında belirlenen süreler çerçevesinde devam eder.
Ücret
Madde 22.
Görevlendirmeye konu iş için Avukatlık asgari ücret tarifesinde gösterilen ücret Avukatlık Kanunu ve TBB Adli Yardım Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde ödenir. Aynı iş için birden fazla Avukatın görevlendirilmesi halinde, aynı ücret her birine ayrı ayrı ödenir. Ücretin, kural olarak ödenek durumuna göre işe başlanılan tarihte yürürlükte olan Avukatlık asgari ücret tarifesi ve Çanakkale barosunca belirlenen miktara göre peşin olarak ödenmesi esastır. Avukatlık Yasasının 180/e maddesi hükmü gereği avukata ödenecek ücretten %10 yasal kesinti yapılır ve yapılan kesinti Adli Yardım Bürosu’na aktarılır. Avukat tarafından, yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen bilgi ve belgeler ile görevlendirmenin hukuki yarardan yoksun olduğu sonucuna varılması durumunda, durum rapor ile Kurul'a bildirilir. Sunulan rapor Kurul tarafından değerlendirilerek, Avukat'a emek ve mesaisi karşılığında yazılı danışma ücreti ödenmesine karar verilebilir.
Ücret Ödeme Esasları
Madde 23.
Büro tarafından görevlendirilen Avukat, Yönerge gereği ücret talep etmeye, Yönerge'nin 20. maddesi kapsamında, işe başlamakla hak kazanır. Ücret talebi Avukat tarafından, yönergenin 24. maddesinde belirtilen ve işe başlandığını gösterir belge örneklerinin eklendiği dilekçe ile Büro'ya yapılır.
Ücretin ödenmesine Kurul karar verir. Kurul kararı ile Baro'ya gönderilen ücret talepleri hesabın müsait olması halinde üç iş günü içerisinde ödenir. Ödeme Yöntemi Baro tarafından belirlenir.
Ücret alacak Avukat Baro'ya serbest meslek makbuzu keser. Kesilen serbest meslek makbuzları ödeme yapılmak üzere ödeme listesi ile birlikte Baro muhasebe servisine tevdi edilir.
Ücret Talep Eden Avukat Tarafından Verilecek Belgeler
Madde 24.
Avukat tarafından,
24.1. İstem sahibi ile yaptığı Görüşme Tutanağı,
24.2. Dava dilekçesi / Esasa ilişkin beyan dilekçesi,
24.3. Tevzi Formu,
24.4. Harç Makbuzu,
24.5. Derdest dosyalarda, İşe Başlandığını Gösterir Havaleli Dilekçe örneği / Duruşma tutanağı, icra dosyalarında onaylı ödeme emri
24.6. İşin kapsamı gereği gerekli belgeler.
Ücret talebini içeren bir dilekçe ekinde veya Adli Yardım Bürosundaki ücret talep formları doldurulmak suretiyle Büro'ya teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Adli Yardım İçin Yapılan Giderler ve Rücu
Yargılama Giderleri
Madde 25.
Yargılama giderlerinin istem sahibince karşılanamaması halinde Avukat'ın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde adli müzaheret talebinde bulunması zorunludur. Adli Müzaheret Talebinin reddi durumunda, yargılama giderlerini karşılayamayacak istem sahibinin durumu, Avukat tarafından yazılı olarak Büro'ya bildirilerek yargılama giderlerinin adli yardım fonundan karşılanması talep edilir.
Talep, Kurul tarafından değerlendirilir. Kurul, istem sahibinin gerçekten yargılama giderlerini karşılayamayacağı kanaatine varırsa, durumu Yönetim Kuruluna bildirir ve istem sahibinin yargılama giderlerinin adli yardım fonundan karşılanması için öneride bulunur.
Hak kaybına uğranması yakın tehlike arz eden durumlarda ve ivedi hallerde görüşmeci avukatın masraf kalemlerini sınırlaması kaydı ile avukatın adli müzaheret talebi ve/veya bu talebin reddine ilişkin karar aranmaksızın yargılama giderlerinin adli yardım Fonundan karşılanmasına karar verilebilecektir. Olağanüstü durumlar için; avukat tarafından talepte bulunulması halinde Adli Yardım Kurul Başkanın ya da yokluğunda Başkan Yardımcısının imzası ile masrafların derhal adli yardım fonundan karşılanması mümkün olabilecektir. Bu konuda derhal sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bilgi
verilecektir. Bu ödeme avans niteliğinde olup, dosya ivedilikle Yönetim Kuruluna tevdi edilir. İstem sahibinin yargılama giderlerine ilişkin talebinin adli yardım fonundan karşılanmasının uygun olup olmadığına Yönetim Kurulu karar verir.
Diğer hallerde; Avukat, Mahkemenin adli müzahereti red kararı ile Kurul'a başvurarak adli yardım fonundan yararlandırılmasını isteyebilecektir. İstem sahibinin adli yardım fonundan yararlandırılmasına karar verilmesi durumunda avukat, yargılama giderlerini, dökümlü olarak belirtir bir dilekçe ile Büro'ya bildirir. Kurul, dilekçeyi inceledikten sonra ödeme miktarının onaylanması için Yönetim Kurulu'na gönderir.
Ödeme miktarının onaylanması sonrasında Avukatın ismi ilk ödeme listesine eklenir ve Baro muhasebe servisine bildirilir.
Giderler
Madde 26.
Avukat'ın mutad haller dışındaki zorunlu yol giderlerinin istem sahibi tarafından karşılanamaması durumunda, durum Avukat tarafından yazılı olarak Büro'ya bildirilir. Kurul, Avukat'ın müracaatını inceler, uygun bulması durumunda Avukatın zorunlu yol giderlerinin, adli yardım fonundan karşılanması için Yönetim Kurulu'na öneride bulunur. Avukatın zorunlu yol giderlerinin adli yardım fonundan karşılanmasına Yönetim Kurulu karar verir.
Zorunlu yol giderlerinin Adli Yardım Fonundan karşılanmasına karar verildikten sonra Avukat, gider miktarını ve giderin dayanağı belgeleri içerir bir dilekçe ile Büro'ya tekrar başvurur. Kurul'un incelemesinden geçen talep, ödeme miktarının onaylanması için Yönetim Kurulu'na sunulur. Ödeme miktarının Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından sonra, Avukatın ismi, izleyen ilk ödeme listesine eklenir ve Baro muhasebe servisine bildirilir.
Ücret Ödenmeyecek Haller
Madde 27.
27.1. Büro tarafından yapılan görevlendirmeler dışında istem sahibinin başkaca iş ve işlemlerinden kaynaklı ücretler,
27.2. Yapılan görevlendirme ile bağlantılı ve ilişkili bulunsa bile, Kurul'dan ek yetki almaksızın başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuki işlemler yapılarak istenen ücretler, (Yönergenin 36/8 maddesine göre Yönetim Kurulunun takdir hakkı saklıdır.)
27.3. Ücretini almaksızın haklı nedenlerle görevi iade eden Avukatların ücretleri,
27.4. Kurul kararına rağmen, görevlendirme kapsamında yapılan genişletilmiş araştırmalar sonrasında görevlendirmeye konu iş ve işlem nedeni ile hukuki yararın kalmamasına rağmen; durum hakkında Büro'ya bilgi vermek yerine hukuki yarar varmış gibi hareket ederek işlem yapan Avukatların ücretleri,
27.5. Sadece yargılama giderini ve vekalet ücretini içeren ilamların tahsili amacıyla yapılan icra takibinden kaynaklı ücretler,
27.6. Avukatın tevkil vermesi ancak Baro Başkanlığı'nın iznine bağlı olup, bu izni almaksızın işlem yaparak ücret talep etmesi durumunda,
27.7. Avukatın kasıtlı olarak kayıtlı olduğu adres kapsamı dışındaki gönüllülük listesinde görev alması ve görevlendirmeyi Kurul'a iade etmeyerek ücret istemesi halinde,
27.8. Nafaka ödeme yükümlülüğünü ihlalden dolayı yapılacak şikayet, çocuk teslimi gibi tekrarlayarak yapılması muhtemel hukuksal iş ve işlemlerde, ilk yapılan işe dair ücret ödenir. Devam eden iş ve işlemlere dair ayrıca ücret ödenmez. Ancak, özen yükümlülüğü kapsamında gerekli işlemlerin yapılması avukatın yükümlülüğüdür.
27.9. Avukatın özen borcuna aykırı davranışı sonucu şahsi kusuruyla, görevsiz mahkemede dava açılması halinde avukata hizmeti sunup davayı sonuçlandırdığı mahkemeye dair vekalet ücreti takdir edilir. Buna göre, avukatın alacağı fark kendisine ödenir veya fazla ödeme halinde bu miktar avukat tarafından derhal fona iade edilir.
İstem Sahibine Rücu
Madde 28.
İstem sahibinin Büro'ya vermiş olduğu bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığının tespiti durumunda Avukatın görevi Kurul kararı ile sona erdirilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 8/e hükmü kapsamında istem sahibinden alınan taahhütname gereğince; görevlendirme gereği Avukata ödenen ücretin iki katı tutarı ve adli yardım sandığından karşılanan giderler için istem sahibine rücu edilir. Rücu edilecek ücretler Kurul tarafından Baro'ya bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yaptırımlar ve Uygulanma İlkeleri
İlkeler
Madde 29.
Verilen görevin her aşamasında gerekli yasal işlemleri yapmayan ya da ihmal eden; Kanun, Yönetmelik ve Yönerge ile belirlenen kurallara aykırı davranan, Kurul veya Yönetim Kurulu kararlarına uymayan Avukatlar hakkında, Yönetmeliğin 7/e maddesinde öngörülen yöntem dahilinde Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları ve Yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.
İlgili maddelerde belirtilen cezaların uygulanmasına karşı ilgili avukatın kararın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde Baro Başkanına itiraz hakkı vardır.
İhtar
Madde 30.
Aşağıdaki hallerde Avukat, hatası nedeni ile ve hatası belirtilerek ihtar edilir.
30.1. Görevlendirmelerde, kendisine telefon ile ulaşılmasından itibaren üç gün içerisinde Büroya gelerek görevlendirme yazısını tebellüğ etmemesi,
30.2. Yapılan görevlendirme sonrasında işe başlanıldığının, belgeleri ile birlikte, yedi gün içerisinde, ivedi görevlendirmelerde iki gün içerisinde Büro'ya bildirilmemesi durumunda,
30.3. İşlemlere başlarken, menfaat gerektiriyorsa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu kapsamında adli müzaheret talebinde bulunulmaması durumunda,
30.4. Davanın karara bağlanması, temyiz incelemesi ve sonucu ile istem sahibinin almaya hak kazandığı ve/veya aldığı maddi kazanımlar hakkında büroya bilgi verilmemesi durumunda,
30.5. Avukatın tevkil/yetki belgesi vermesi zorunluluk arz ettiği hallerde Kurul'a bilgi vermeksizin işlem yapması,
30.6. Avukatın özen borcuna aykırı davranışı sureti ile şahsi kusuruyla görevsiz mahkemede dava açması,
Her bir ihmal için bir ihtar gönderilir. Avukat son ihtar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ikinci kez ihtar edilir ise, ikinci ihtar yerine sistemden geçici olarak çıkarma müeyyidesi uygulanır.
Sistemden Geçici Olarak Çıkarma
Madde 31.
Avukatın sistemden geçici olarak çıkarılacağı haller şunlardır:
31.1. Avukat, kendisine verilen görevi sonuna kadar yerine getirir. Görevin ifası esnasında dosyanın takip edilmemesi, sürüncemede bırakılması durumunda,
31.2. Yapılan görüşme sonrasında istem sahibi tarafından Büro'ya verilen bilgilerden başka bilgilere ulaşılmış olması ve görevlendirmeye ilişkin konuda hukuki yarar kalmaması durumunda, Büro'ya bilgi vermeyerek işlemlere başlanması durumunda,
31.3. İstem Sahibinin ekonomik durumuna ilişkin değişikliklerin ve kanaatlerin Büro'ya derhal bildirilmemesi durumunda,
31.4. Büro tarafından düzenlenecek Sistem Bilgilendirme Çalışmaları ve Eğitim Çalışmalarına katılmamaları durumunda,
31.5. Yetkilendirilen görevler haricinde, büroya bildirmeden iş veya işlem yapılması durumunda ve bağlantı bulunsa dahi bürodan ek yetki almadan başka iş veya işlem yapılması durumunda,
31.6. Kendisine görevlendirme yapıldığının bildirilmesi için sürekli ulaşılacak nitelikte telefon numaralarını Büro'ya bildirmeyen,
31.7. Yönergenin 30. maddesi kapsamında bir yıl içerisinde iki kez ihtar yaptırımına uğrayan,
31.8. Bağlantı bulunsa dahi görevlendirme kapsamında yer almayan iş ve/veya işlemlerin bürodan ek yetki almaksızın yapılması halinde hukuki yarar koşulunu değerlendirmeye yarar belgeleri ek yetki ve/veya ücret talebi ile kurula sunmayan
31.9. Hem merkez ve hem de ilçeler listesine kayıtlı olan, aidiyet alanı dışında sehven görevlendirme yapılması halinde görevi iade etmeyen avukat sistemden üç ay süre kadar geçici olarak çıkartılır.
Sistemden geçici olarak çıkartılan Avukat yeniden müracaat edinceye kadar listeye alınmaz. Listeden geçici olarak çıkarma hükmünün 4. bendinde yer alan çalışmaya katılıncaya kadar liste dışına çıkarılır. Çalışmaya katıldıktan sonra listeye son sıradan eklenir.
Kendisine görevlendirme yapıldığının bildirilmesi için sürekli ulaşılacak nitelikte telefon numaralarını ve iletişim bilgilerini Büro'ya bildirmeyen veya değişen iletişim bilgilerini makul bir süre içerisinde Büro'ya bildirmeyen avukat, geçici olarak sistemden çıkartılır. Buna dair bildirim yükümlülüğü yerine getirildiğinde avukatın gönüllü listesine kaydı, çıkartıldığı tarihteki kaldığı yerden yapılır.
Sistemden Kesin Olarak Çıkarılma ve Diğer Haller
Madde 32.
Avukatın sistemden kesin olarak çıkarılacağı haller şunlardır:
32.1. Avukat, görevlendirme yazısını haklı mazeret sunmaksızın almaktan imtina eder veya sürüncemede bırakır ise,
32.2. Almış bulunduğu görevlendirmeyi haklı neden olmaksızın iade eden Avukat, Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
32.3. Almış olduğu görevi, Kanun, Yönetmelik ve Meslek Kurallarına uygun olmaksızın yapan, İstem Sahibi ile Avukatlık sözleşmesi yapan veya Avukatlık ücreti talep ettiği saptanan Avukat,
32.4. Gönüllülük listesine kayıtlı olmakla birlikte, düzenlenecek eğitim seminerinin ilkine katılamayan avukat bir sonraki eğitime katılıncaya dek sistemde pasif olarak yer alır, bu çalışmaya da katılmadığı takdirde,
32.5. Adli Yardım Kurulu tarafından istenen raporları, bilgi ve belgeleri yazılı önele rağmen sunmayan avukat,
32.6. İstem sahibinin adli yardıma müstahak olmadığının, gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiğinin anlaşılmasına rağmen durumu Adli Yardım Kuruluna bildirmeyen avukat,
32.7. İstem sahibinden vekalet ücreti veya bir başka ad altında haksız menfaat temin eden veya buna yeltendiği tespit edilen avukat,
32.8. Yanıltıcı belge ve bilgilerle hak kazanmadığı bir ücretin ödenmesini talep eden ya da daha önce alınmış bir işin ücretini mükerrer olarak talep eden avukat,
32.9. Kendisine sehven yapılan bir ödemeyi makul bir süre içerisinde Kurula bildirmeyen veya sehven yapılan ödemenin iadesi kendisinden yazılı olarak istendiği halde iade etmeyen avukat,
Sistemden kesin olarak çıkartılır, gerektiği hallerde Avukat hakkında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmek üzere dosya Baro Yönetim Kuruluna sevk edilir.
Kesin olarak çıkartılan Avukat yeniden müracaat etse dahi sisteme alınmaz.
Listeden silinmeyi gerektiren adli yardım görevi nedeniyle avukata ödenen ücret faiziyle birlikte geri alınır.
Yönergede Hüküm Bulunmaması Hali
Madde 33.
Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Avukatlık Kanunu, TBB Adli Yardım Yönetmeliği ve Çanakkale Barosu Kurul ve Komisyonlar Kuruluş, Görev ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 34.
Bu yönerge Yönetim Kurulu'nun görüş ve onayı alındıktan sonra (…. / …. / 2011) tarihinde yürürlüğe girmiş olacaktır.
Yürütme
Madde 35.
Bu Yönerge hükümleri Çanakkale Barosu Başkanlığı tarafından yürütülür.

27.05.2024
AV. HANDE KESKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.