İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ

 

 

Danıştay 10. Dairesi'nin, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptali istemiyle açılan davanın reddine karar verdiğini büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Bilindiği üzere Anayasamızın 90. maddesine göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Ayrıca İdare hukukundaki yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca, onaylanması bir kanunla uygun bulunan uluslararası andlaşmanın sona erdirilmesi, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce çıkartılacak bir yasa ile mümkün olabilir. Anayasa’nın 90/1. maddesi uyarınca kabul edilen uluslararası sözleşmelerin Cumhurbaşkanlığınca feshine ilişkin verilmiş bir yetki yoktur. Ne yasama ne yürütme ne de yargı organı Anayasa'nın kendine vermediği bir yetkiyi kullanamayacağından İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı açıkça hukuka aykırıdır. Tüm bu açık hukuksuzluklara rağmen en ağır insan hakkı ihlali niteliğindeki ''kadına karşı şiddetle'' mücadele amacıyla taraf olunmuş İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması da bunun iptali amacıyla açılan davanın reddedilmesi de kabul edilemez.

 

İstanbul Sözleşmesi bizimdir!

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!

Çünkü, İstanbul Sözleşmesi yaşatır!