ÇANAKKALE BAROSU AVUKATLIK STAJI STAJ İÇ YÖNERGESİ

 

ÇANAKKALE BAROSU AVUKATLIK STAJI

STAJ İÇ YÖNERGESİ

 

ÇANAKKALE BAROSU AVUKATLIK STAJI, STAJ İÇ YÖNERGESİ

 

KONU

 

Madde 1 – Bu yönerge Avukatlık Kanunu’nun 23. ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince oluşturulan “Staj Kurulu”nun çalışmalarının katılımcı, amaca uygun ve en verimli biçimde yapılmasını sağlamak için hazırlanmıştır.

 

AMAÇ

 

Madde 2- Bu yönerge ile Çanakkale Barosu’nda staj yapan avukat stajyerlerinin bir yıllık stajları süresince alacakları eğitimin daha verimli olması, stajyerlere eşit bir şekilde dağılımı, staj grupları arasında olası uygulama ve anlayış farkının giderilmesi, staj kurulunca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin ve yöntem ilkelerinin tespiti amaçlanmaktadır.

 

TANIMLAR

 

Madde 3- Bu yönergede geçen tanımlarda:

Baro                  : Çanakkale Barosu’nu,

Başkan              : Çanakkale Barosu Staj Kurulu Başkanı’nı,

Başkan Yardımcısı: Staj Kurulu Başkan Yardımcısı’nı,

Danışman       : Kurul içinden görevlendirilen Grup Danışmanı Avukatı,

Grup Sözcüsü            : Staj grubunca seçilecek, danışmanla grup arasında iletişimi sağlamakla görevli mevzuat ve  diğer düzenlemelerle verilen görevleri yapacak bir ile üç arasındaki   avukat stajyerini,

Kurul               : Çanakkale Barosu Staj Kurulu’nu

Stajdan Sorumlu Yönetim Kurulu

 Üyesi            : Yönetimce görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesini,

Yazman         : Çanakkale Barosu Staj Kurulu Yazmanını,

Yönetim        : Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu’nu,

Yönetmelik   :  TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğini tanımlamaktadır.

 

 

STAJ KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

 Madde 4 – Yönetimce, üç yıl süre ile görevlendirilen TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde yazılı niteliklere sahip altı avukattan oluşan kurul, aynı zamanda kurul üyesi olan yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine toplanır. İlk toplantıda, Kurula bir yıl süreyle başkanlık edecek başkan, başkan yardımcısı ve yazman seçilir. Kurula, başkan, başkanın yokluğunda başkan yardımcısı, onun da yokluğunda stajdan sorumlu yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.

 

Madde 5 – Kurul, yeni dönem eğitim programını oluşturuncaya dek, her hafta belli gün ve saatte toplanır. Bu aşamadan sonraki toplantı günleri, bir önceki toplantıda belirlenir. Önemli bir nedenin çıkması halinde başkan, belirleyeceği gün ve gündemle kurulu toplantıya çağırabilir. Kurul, adli ara verme dışında ayda en az bir kez toplanmak zorundadır. Kurul, uygun gördüğü toplantılara grup sözcülerini ve ilgilileri de çağırabilir.

 

Madde 6 – Kurul üyeleri, kurul toplantılarına katılmak ve kurulca verilecek görevleri yapmak zorundadırlar. Kurul üyelerinin, kurulca kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir eğitim yılı içinde peş peşe olması koşulu aranmaksızın üç kez:

 

 

 a) Staj kurulu toplantılarına katılmaması,

b) Eğitim programında yer alan grup çalışmalarına katılmaması,

c) Staj görüşmelerine katılmaması,

d) Staj kurulunca verilecek görev ve kararları yerine getirmemesi,

 

 halinde, kurul, kurul üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi için Yönetim Kuruluna talepte bulunur.

 

Madde 7 – Toplantılarda görüşülecek konuları içeren ve başkanca hazırlanacak gündem, toplantı gününden en az bir gün önce kurul üyelerine güncel yöntemlerle iletilir. Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kurul toplantılarında alınan kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarasıyla yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.

 

Madde 8 – Kurul, yapılacak eğitim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bu amaçla tüm hazırlıkları yapar. Yönergede belirtilen eğitim ve grup çalışmalarına katılamayacak danışmanlar mazeretlerini en geç bir gün önceden başkana veya görevlendireceği yetkiliye bildirmekle zorunludur. Bu danışmanın yerine görev yapacak danışmanı Başkan veya görevlendireceği üye belirler.

 Danışmanın görev süresinin sona ermesi, ayrılması veya görevine son verilmesi nedeni ile danışman boşluğunun doğması durumunda Kurul, ilk oturumda yeni bir danışman belirler. Bu danışman, Yönetimce yeni bir görevlendirme yapılıncaya kadar vekâleten danışmanlık görevini sürdürür.

 STAJ

Madde 9 – Staj bir yıldır. İlk altı ayı mahkemelerde, kalan altı aylık kısmı avukat yanında yapılır. Stajyerin bu bir yıllık süre içerisinde, Staj Kurulunca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılması zorunludur. Staj Kurulunca düzenlenen eğitim çalışmaları Çanakkale Barosu Eğitim Merkezi’nde - yapılır. Staj eğitimine katılacak stajyerlerin sayısı, eğitim programı, Baro’nun olanakları ve fiziki koşullar dikkate alınarak, her eğitim dönemi için Kurul’un önerisi doğrultusunda Yönetim tarafından belirlenir.

 

YILLIK EĞİTİM PROGRAMI

Madde 10 – Eğitim dönemi, dokuz ay olup, 1 Eylülde başlar ve ertesi yıl otuz bir Mayıs’ta sona erer.

 

TEMEL EĞİTİM KONULARI VE SÜRELERİ:

 

 Madde 11 – Eğitim konuları ve süreleri, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 22 ve 23. maddelerindeki ilkeler doğrultusunda, Kurulca her yılın Haziran ayında belirlenerek yıllık program hazırlanır.

 

BİREYSEL ÇALIŞMA

 

 Madde 12 – Stajın başlangıcını takip eden ilk 60 gün içinde Kurulca veya Kurulun yetki vermesi halinde danışmanca belirlenecek konu doğrultusunda her stajyer bireysel çalışma yapmakla yükümlüdür.

 

Bireysel çalışma, stajın bitimine en geç 60 gün kala bir raporla danışmana sunulur. Raporun bir örneği stajyerce tutulan staj dosyasında saklanır.

Bireysel çalışmanın nasıl yapılacağı, yazılacak raporun biçimi ve diğer konular Bireysel Çalışma Yönergesinde belirlenir.

 

 

 

 

DİĞER EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 Madde 13 –

 a) Adli yardım,

b) Hakem yargısı,  HMK 35/A uygulaması,

 c) CMUK servisindeki çalışmalar,

d) Yüksek mahkemelerdeki incelemelerden ve staj kurulunun diğer eğitim çalışmalarından oluşur.

MAHKEME ve ADALET DAİRESİNDE ÇALIŞMA

 Madde 14 – Stajın ilk altı ayı Adalet Komisyonunun gözetimi altında mahkeme ve adalet dairelerinde yapılır. Bu dönemdeki staj, TBB  Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 11 ve 12. maddesinde belirtilen şekilde yapılır.

 BÜRO ÇALIŞMASI

 Madde 15 – Stajyer, stajının ikinci altı ayında en az beş yıl meslek deneyimi olan ve Avukatlık Kanunu 15. ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14 ve 15. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan avukat yanında stajına devam eder.

Bir avukatın yanında en çok iki stajyer staj yapabilir.

Yanında staj yapılacak avukata başlama yazısı ile birlikte, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 16. ve 17.maddeleri doğrultusunda stajyerin yetiştirilmesi ve Kurulca saptanan ilkeler, eğitim programı ve stajyerin staj sonu görüşmesinde hazır bulunması gerektiği bildirilir.

 

DİĞER ÇALIŞMALAR

Madde 16 – Stajyer, duyurulan eğitim programında yer almasa bile Kurulca yapılacak duyuru üzerine; Baroca veya Kurulca düzenlenen sempozyum, panel, konferans gibi tüm bilimsel, kültürel, mesleki ve sosyal içerikli etkinliklere katılmakla yükümlüdür.

 STAJ DOSYASI

 Madde 17 – Stajyer, staj süresince yaptığı çalışmaları içeren bir staj dosyası tutar. Dosyaya kurulca verilen görevlere ilişkin kayıtlar, eğitim etkinliklerine ait soru ve yanıtları, seminer soru ve yanıtları, bireysel çalışma raporu ve diğer çalışmalar tarih sırasıyla konur. Staj Kurulu önünde yapılacak görüşme sırasında dosyayı yanında bulundurmak ve Kurula sunmakla yükümlüdür. Dosya Kurulca belirlenen sıraya göre düzenlenir.

 STAJYERİN DEVAMI

Madde 18 – Stajyer tüm eğitim çalışmalarına katılmak zorundadır. Devam ve devamsızlık çizelgeleri grup danışmanlarınca veya Kurulca görev verilmesi halinde staj kurulu sekreterliğince tutulur. Stajyer 11. maddedeki eğitim çalışmalarının asgari % 90’ına katılmak zorundadır. % 10’un üzerindeki her bir eğitim günü devamsızlık için, stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir.

 Ayrıca stajyerin 13 ve 16. maddede belirtilen çalışmalardan katılmadığı her biri için stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir.

Stajyer, uzatılan süre içindeki her türlü eğitim çalışmasına katılmakla yükümlüdür.

 

STAJYER İLE İLİŞKİLER

 

STAJYERİN İZLENMESİ

Madde 19 – Kurul; stajyeri, stajı süresince izler.

Stajyerin staj eğitim çalışmalarına katılmaması veya çalışmaları aksatması, stajı süresince Avukatlık mesleği ile bağdaşmayan eylem ve işlemlerinin saptanması; Yasa, Meslek Kuralları, Baro’ca alınan kararlara ve Kurul kararlarına aykırı davranması, verilen görevleri yerine getirmemesi gibi olumsuz durumlar saptandığında stajyerin durumunun belirlenmesi için Kurulda görüşme açılır. Kurul, stajyerin uyarılmasına karar verebileceği gibi koşulları oluştuğunda stajyerin adının staj listesinden silinmesi için Yönetime öneride bulunabilir.

 

 

 

STAJYER İLE GÖRÜŞME

 

Madde 20 – Görüşmenin amacı, bir yıllık staj eğitim çalışması sonunda stajyerin meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilkelerini ve mevzuat hükümlerini olaylara uygulayabilme yeterliliği ile staj eğitim çalışmalarına katılımının değerlendirilmesi ve staja devamının gözden geçirilmesidir.

Kurul, belirleyeceği bir takvim dahilinde, stajyerle staj bitimine on beş gün kala bir görüşme yapar. Görüşme üç kurul üyesinden veya kurul üyesi olabilme şartlarını taşıyan meslektaşlar arasında Baro Yönetimince   üye tam sayısının ¾ ününü aşan kabul oyu  ile seçilecek avukatlardan   oluşan alt kurul veya kurullar gözetiminde yapılır. Kurulda görev yapacakların listesi eşit dağılım listesine göre önceden belirlenir. Kurula, listede belirlenen üye başkanlık eder. Üyenin mazeretli olması halinde en kıdemli üye başkanlık eder. Alınacak kararlarda oyların eşitliği halinde, görüşme kurulu başkanının oyu, iki oy sayılır.

 

GÖRÜŞME İLKELERİ

 Madde 21 – Görüşme sırasında öncelikle kimlik saptaması yapılır. Daha sonra staj dosyası incelenir. Dosyada Yasa, yönetmeliik ve yönergeler  gereği olması gerekli bilgi, belge ve çalışma örnekleri ve danışman raporu, altı aylık süre dolmuş ise yanında staj yapılan avukatın raporu tamam ise görüşmeye devam edilir. Eksik saptanması halinde, eksiklikler giderilinceye kadar görüşme yapılmaz ve stajyere bildirilir.

 GÖRÜŞME YÖNTEMİ

Madde 22 – Görüşmede öncelikle stajyerin Baroca tutulan kişisel dosyası, staja devamı, staj süresince yaptığı bireysel çalışmalar incelenir.

Yanında staj yaptığı avukatın üç aylık ve verilmiş ise son raporu ve danışmanın raporu okunur. Kurulca ve Baroca verilen görevleri yapıp yapmadığına bakılır.

 Görüşme üç aşamalı olarak yapılır:

a) Stajyere, bir hukuki sorun verilerek, sorunun genel hukuk kuralları, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde cevaplandırması istenir.

b) Stajyere Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları ile ilgili bir soru sorulur.

 c) Stajyerden bireysel çalışma raporunun sunumunu yapması istenilir. Gerektiğinde bu raporla ilgili sorular sorulur. Değerlendirmede, raporun içeriği, anlatım ve yazılı ifade yöntemi göz önünde bulundurulur.

 DEĞERLENDİRME

 Madde 23 – Stajyer hakkında değerlendirme, görüşmelerin yoğunluğuna göre görüşmenin bitip stajyerin ayrılmasından hemen sonra veya görüşmelerin tamamlanmasından sonra aynı gün yapılır.

 Görüşmede, stajyerin bir yıllık staj eğitim çalışmalarına katılımı, yaptığı çalışmalar, somut olayı nitelendirmesi, hukuk diline çevirmesi, olayı tanımlaması, çözüme ilişkin kuralları belirlemesi ve bu konudaki sunumu, hukuk kurallarını ve meslek ilkelerini somut olaylara uygulaması, Bireysel çalışma raporunun içeriği ve anlatımı, Meslek Kurallarının 4, 20, 25 ve diğer maddelerindeki koşullara uyup uymadığı, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 28. ve 29. maddeleri ayrı ayrı dikkate alınır.

Stajyerin verimli bir staj dönemi geçirdiğine kanaat getirilmesi halinde danışmanın yazılı veya sözlü olumsuz bir görüşü de yoksa, “staj bitim belgesi verilebilir” yolunda görüş içeren tutanak düzenlenir ve görüşmeye katılan üyelerce birlikte imzalanır.

Stajyerin staj süresindeki davranışları, eğitime katılma durumu, görev sorumluluk anlayışı ve görüşmedeki yetersizliği gibi konularda Alt Kurulda olumsuz görüş belirmesi halinde bu durum Kurulun ilk toplantısında görüşülmek üzere tutanağa işlenir ve tutanak görüşmeye katılan üyelerce imzalanır.

 SONRASI KURUL RAPORU

Madde 24 – Staj

Stajyerle yapılan görüşme sonrası tutulan tutanağı stajyerin staj eğitimini başarılı biçimde tamamladığı yolunda görüş içermesi halinde dosya, Yönetime sunulur. Alt kurulca düzenlenen rapor, Kurul raporu yerine geçer.

Görüşme tutanağının stajyer hakkında olumsuz görüş içermesi halinde konu Kurulca yapılacak ilk toplantıda değerlendirilir. Stajın uzatılması yolunda karar verilmesi halinde uzatma süresini de içeren Kurul görüşü staj raporu olarak Yönetime sunulur.

 

STAJIN UZATILMASI HALİNDE STAJIN YAPILIŞI

Madde 25 – Yönetimce stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde, bu karar en kısa sürede stajyere ve yanında staj yaptığı avukata bildirilir. Stajyer avukat, bu süre içerisinde eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam eder. Uzatım süresinin bitiminde, danışman ve yanında staj yapılan avukatça verilen ek rapor ile birlikte stajyer yeniden görüşmeye alınır. Bu aşamadan sonraki işlemler için Yönergenin 18, 22, 23 ve 24. maddeleri aynen uygulanır.

 

ALT YÖNERGELER VE BENZERİ DÜZENLEMELER

Madde 26 – Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek üzere, bu iç yönergenin uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamanın etkinleştirilmesini sağlamak amacıyla Kurulca hazırlanan alt yönergeler ve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 27 - İşbu Yönerge hükümleri, Çanakkale Barosu Yönetim Kurulunca yürütülür.

 

 YÜRÜRLÜK

Madde 28 - maddeden oluşan bu İç yönerge, Çanakkale Barosu  Yönetim Kurulunun kararı ile yürürlüğe girmiştir.