YÖNERGE
Tarih: 19.02.2014 | Okunma Sayısı: 7897

 ÇANAKKALE BAROSU GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ

 

 

Birinci Kısım Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

 

 

AMAÇ

Madde 1) Çanakkale Barosu Gençlik Meclisi'nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektedir.

 

KAPSAM

Madde 2) Bu yönerge, Çanakkale Barosu'na kayıtlı 30 yaşını doldurmamış avukatlar ile stajyerlerin temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Çanakkale Barosu Gençlik Meclisi'nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kurulan Baro Yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3) Bu yönerge  Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu'nun 07.03.2013 tarihli ve 2013/53 sayılı kararma dayanılarak düzenlenmiştir.

 

 

İkinci Kısım

 

Gençlik Meclisi

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

 

MECLİSİN AMACI

Madde 4) Çanakkale Barosu'na kayıtlı genç avukatların ve stajyerlerin baro yönetimi nezdinde temsili, mesleki sorunların hızlı şekilde yönetim organlarına iletilmesi ve çözümüne çalışılması ile bu süreçte genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarım sağlamak.

 

ÜYELER

Madde 5) Çanakkale Barosu'na kayıtlı meslekte otuz yaşını aşmamış avukatlar ile avukat stajyerleri, ayrıca avukatlık stajını bitirip Çanakkale Barosu'na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatım bekleyen avukat adayları meclisin doğal üyeleridir.

 

MECLİSİN GÖREVLERİ

 

Madde 6)

A - Gençlik Meclisi'nin Baro Yönetimi nezdinde temsilci/ler aracılığıyla temsil edilmesi

B - Meclis doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, toparlanması ve çözüm önerilerinin üretilmesi,

 

C - Önerilerin Baro Yönetim Kuruluna iletilmesi

MECLİSİN ORGANLARI

 

Madde 7) Gençlik Meclisi Organları şunlardır;

a)       Genel Kurul

b)      İdare Heyeti

c)     İzleme Heyeti
GENEL KURUL
Madde 8)
Görevi;

1.       İdare ve İzleme Heyetleri asil ve yedek üyelerini seçmek,

2.       Bu yönergenin 4. Maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Gençlik Meclisi doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere, olağan toplantıları gerçekleştirmek,

3.       Gündemdeki konulan görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarım almak,

4.     Bir sonraki toplantıda görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek.
GENEL KURUL TOPLANTI USULLERİ

Madde 9)

1-      Seçimli Olağan Toplantı: Genel Kurul yılda bir kez Şubat ayının ilk haftası içinde İdare Heyeti Başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, İdare ve İzleme Heyetlerini seçmek üzere toplanır.

2-      Olağan Toplantı: Genel Kurul iki ayda bir madde 8/2 de sayılan görevleri yerine getirmek üzere toplamr. Toplantı İdare Heyetince yönetilir.

3-      Olağanüstü Toplantı : Genel Kurul İdare Heyetinin gerekli gördüğü hallerde veya Gençlik Meclisi üyelerinin en az 1/5'nin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplamr. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati İdare Heyetince üç gün içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

 

GENEL KURUL TOPLANTI VE YETER SAYILARI

 

Madde 10) Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve Karar Yeter Sayısı

Seçimli Olağan Toplantı, Gençlik Meclisi doğal üyelerinin yandan bir fazlasının katılmasıyla

toplanır.

Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanılır.

Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli doğal üyelerden, kıdem sırasına göre bir başkan, mümkünse bir başkan vekili ve iki katip üyeden oluşan divan başkanlığı oluşturulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye divan başkanlığında görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur.

Seçimli olağan toplantıda seçim haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı, toplantıya katılanlann salt çoğunludur. Kararlar açık oylama ile alınır.

Seçim gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan başkanlığınca yürütülür. Başkan adaylanndan en çok oyu alan başkanlığa seçilir. Oylan eşitliği halinde adaylardan daha fazla kıdemi olan seçilir.

Üyelikler, adaylar arasında en yüksek oy alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirlenir. Üyeliğe seçilememiş olan adaylar yedek üye olurlar.

Madde 11) Olağan toplantı, toplantıya katılan doğal üyelerle, çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantıyı İdare Heyeti yönetir.

Karar yeter sayısı toplantıya katılanlann salt çoğunludur. Oylama açık oyla yapılır. Oylann eşitliği halinde. Genel Kurul olağan toplantısını yöneten İdare Heyeti başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.

İDARE HEYETİ

Madde 12) Gençlik Meclisi İdare Heyeti'nin Oluşumu;

Bir başkan, mümkünse bir başkan vekili ve en az 1 en fazla 3 üyeden oluşur.

Gençlik Meclisi'nin yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında başkan adayları arasından en yüksek oyu alan İdare Heyeti Başkanı ve İdare Heyeti adayları arasından en fazla oyu alan üyeden oluşur.

İdare Heyeti, başkamnın yönetiminde yapacağı ilk toplantıda başkan vekili ve üyeleri seçerek görev dağılımını belirler.

Madde 13) İdare Heyetinin Görev Süresi

Çanakkale Barosu Gençlik Meclisi Başkanı ve İdare Heyetinin görev süresi 1 yıldır. Bu süre içerisinde doğal üyelik kaybedilse dahi başkan ve heyet üyeleri bir sonraki olağan seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. İstifa ve ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

Madde 14) İdare Heyetinin Çalışma Yeri

Baro yönetimince. Gençlik Meclisi İdare Heyetinin çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir. Madde 15) İdare Heyetinin Görevleri

Gençlik Meclisi İdare Heyetinin, Meclisin sürekli organı olarak Görevleri;

1-      Ayda bir toplantı yapmak, Gençlik Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak projeleri hazırlamak,

2-      Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nu en çok 2 ayda bir toplamak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak,

3-      Gençlik Meclisi Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek,

4-      Gençlik Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,

5-      Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nun vereceği diğer görevleri yapmak,

6-      Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak,

7-      Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak

8-      Gençlik Meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için Baro Yönetim Kuruluna iletmek

İZLEME HEYETİ

Madde 16) Gençlik Meclisi Heyeti'nin Oluşumu Bir başkan, en 1 üyeden oluşur.

Gençlik Meclisi'nin yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında izleme heyeti adayları arasından en fazla oyu alan üyeden oluşur.

İzleme Heyetine en kıdemli üye başkanlık eder.

Madde 17) İzleme Heyetinin Görev Süresi

Çanakkale Barosu İzleme Heyetinin görev süresi 1 yıldır. Bu süre içerisinde doğal üyelik kaybedilse dahi başkan ve heyet üyeleri bir sonraki olağan seçime kadar görevlerinin başında kalırlar, istifa ve ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.

Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

Madde 18) İzleme Heyetinin Çalışma Yeri

Baro Yönetimince, Gençlik Meclisi İdare Heyetinin çalışmaları için tahsis edilen yer İzleme Heyetince kullanılır.

Madde 19) İzleme Heyeti'nin Görevleri

Gençlik Meclisi İzleme Heyeti'nin meclisin sürekli organı olarak görevleri;

1-       Ayda    1    toplantı   yaparak,    İdare   Heyetince   alman   kararların   uygulamp uygulanmadığını takip etmek,

2-       Alman kararların uygulamalarında çıkan aksaklıkları veya sorunları İdare Heyetine rapor halinde bildirmek,

3-    Genel Kurulca İdare Heyetine verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda Genel
Kurul'a bilgi vermek,

4-    Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.
5-

SON HÜKÜMLER

 

Madde 20) Giderlerin Karşılanması:

Gençlik Meclisinin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baroca ,Baronun tabi olduğu esaslar dahilinde karşılanır..

Madde 21) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 22) Bu Yönerge hükümleri;

a)      Baro Yönetim Kurulu tarafından,

b)      İdare Heyeti Karan veya Gençlik Meclisi doğal üye tamsayısının 1/3'nün yazılı teklifi ile gelen değişiklik talepleri Baro Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Geçici Madde:

Bu Yönergenin Baro Yönetim Kurulunca kabulünden sonra yapılacak ve Gençlik Meclisinin organlarının oluşturulacağı ilk seçimli olağan genel kurulu Çanakkale Barosu Yönetim Kurulunca atanacak üyenin başkanlığında ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde belirtilen 30 günlük ilan şart aranmaksızın yapılır.

24.07.2024
AV. HANDE KESKİN
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.