Mevzuat İzleme Komisyonu
Tarih: 2.01.2014 22:00:00| Okunma Sayısı: 3106

 

MEVZUAT İZLEME KOMİSYONU

6. BÜLTEN

 

(12/09/2013 – 03/01/2014)

 

TEBLİĞLER

- AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 28/12/2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

KANUNLAR

- KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11/10/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

- TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 28/11/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.    

YÖNETMELİK

- YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 05/10/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

BAKANLAR KURULU KARARI

- Askerlik süresini 12 aya indiren Bakanlar Kurulu Kararı 25/10/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

 

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 

1- 22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 169. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiş, karar 22/11/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

2- 25.11.2010 günlü, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un:

A) 4. maddesinin (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL ile Zühtü ARSLAN’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

B) 6. maddesinin (4) numaralı fıkrası, 11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle 14.1.2012 gününden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığından, bu fıkraya ilişkin konusu kalmayan iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, OYBİRLİĞİYLE,

C) 8. maddesinin;

1- (1) numaralı fıkrasında yer alan “…gelir elde etmek üzere…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

2- (5) numaralı fıkrasının,

a- “…ile gelirleri…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

b- Kalan bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

OYBİRLİĞİYLE,

D) 9. maddesinin,

1- (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

2- (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiş, karar 22/11/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

3- 29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a, 24.7.2008 günlü, 5793 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen geçici 8. maddede yer alan “…özel düzenlemeler hariç olmak üzere…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiş, karar 22/11/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

4- 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 9. maddesine, 29.3.2011 günlü, 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle eklenen “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar hariç olmak üzere, spor kulüplerinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim haklarından doğan alacakları haczedilemez ve bu alacaklar devir ve temlik edilemez.” biçimindeki yirminci fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiş, karar 22/11/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

5- 6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin, 10.6.1994 günlü, 4001 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un 13. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının “Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.” biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE  karar verilmiş, karar 22/11/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

6-  26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesinin (5) numaralı fıkrasının “…süreli hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına…”  bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiş, karar 10/12/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

7-  4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin birinci fıkrasının, 20.11.2008 günlü, 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 24. maddesiyle değiştirilen (h) bendinin;

 

A- “Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” biçimindeki son cümlesine ilişkin esas incelemenin, “…veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu…”  ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına, OYBİRLİĞİYLE,

 

            B- “…veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu…”  ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiş, karar 10/12/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

8-  22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 291. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...her hâlde doğumdan başlayarak beş yıl...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiş, karar 10/12/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

9. 25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun, 29.6.2006 günlü, 5530 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 61. maddesiyle değiştirilen ek 1. maddesinin birinci fıkrasının “Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi Kanununun adlî kontrole ilişkin 109 ilâ…maddeleri hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri askerî yargıda da uygulanır” bölümünün;

A- “…adlî kontrole ilişkin 109 ilâ…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

B- “…adlî kontrole ilişkin 109 ilâ…” ibaresinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmadığından dolayı fıkrada yer alan “…115…” ibaresinin de 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE karar verilmiş, karar 28/12/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

10. 12.4.2000 günlü, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun;

A- 4.7.2012 günlü, 6353 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 5. maddesinin;

1- Birinci fıkrasına ilişkin esas incelemenin, fıkrada yer alan “…yapabilen veya…” sözcükleri ile sınırlı olarak yapılmasına,

2- Birinci fıkrasında yer alan “…yapabilen veya…” sözcüklerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

B- 6353 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geçici 11. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiş, karar 28/12/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

 

 

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

1 – İstanbul İli Adalar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yassıada’nın isminin “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilmesine karar verilmiş, karar 14/12/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %10,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %11,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (RG yayım tarihi:27/12/2013)

 

 

YARGITAY KARARI

 

 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:

Esas No            : 2012/28832

Karar No         : 2013/9624

YARGITAY İLAMI

Mahkemesi       : Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)

Tarihi              : 19/4/2012

Numarası         : 2011/899-2011/375

Davacı             : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O vekili avukat Güven Serdar Deriş

Davalı              : Tolga Karadeveci

 

Taraflar arasındaki tüketici hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı; davalının bankadan aldığı kredi nedeniyle ödediği 900,00 TL dosya masrafının iadesi için Muğla Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat ettiğini, hakem heyetinin 19/10/2011 tarih ve 138907 sayılı kararı ile bu bedelin davalıya iadesine karar verildiğini, ödemenin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtiğini, sözleşmenin tüketici ile müzakere edildiğini belirterek; hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı, sözleşmenin tek taraflı olarak hazırlandığını belirterek; davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalının talebinin 4077 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre, 3 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, davalının 3 yıllık süre geçtikten sonra müracaatta bulunduğu, davacı bankanın dava dilekçesinde zamanaşımı definde bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

 

Taraflar arasında konut kredisi sözleşmesi bulunduğu ve davacı banka tarafından 900,00 TL masraf alındığı hususu ihtilaflı değildir. Uyuşmazlık, konut kredisinin kullandırılması sırasında alınan dosya masrafına ilişkin talepte uygulanacak zamanaşımı hükümlerinin hangisi olduğu hususundadır.

 

Davalı, 4/1/2008 tarihinde 120 ay vadeli 45.000,00 TL tutarında konut kredisi kullandığını, bu sırada kendisinden 900,00 TL masraf kesildiğini belirterek, bu paranın iadesi için 9/9/2011 tarihinde hakem heyetine müracaat etmiş, Muğla Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 10/10/2011 tarihli kararı ile; söz konusu masrafın davalıya iadesine karar verilmiş, davalı bankanın hakem heyeti kararının iptali istemiyle açtığı davada mahkemece; 4077 sayılı kanunun 4/A maddesine göre, ayıplı hizmete ilişkin taleplerin üç yıllık zamanaşımına tabi olduğu gerekçesiyle hakem heyeti kararının iptaline karar verilmiştir.

 

Mahkemenin esas aldığı 4077 sayılı Kanunun 4/A maddesinde düzenlenen zamanaşımı ayıplı hizmete ilişkin olup, somut olayda uygulanma imkanı yoktur. Dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Kanununun 125. maddesi hükmüne göre sözleşmeye dayalı alacak davalarında zamanaşımı 10 yıl olup, dava konusu olayda da 10 yıllık sözleşme zamanaşımının uygulanması gerekir. Buna göre; işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

 

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19/4/2012 tarih ve 2011/899 esas, 2012/375 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 15/4/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

03.06.2023
AV. HANDE KESKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.