KOMİSYONLAR
Tarih: 4.01.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 6717

ÇANAKKALE BAROSU ÇEVRE VE KENTLEŞME KOMİSYONU İÇ YÖNERGESİ

Madde 1 )

Bu yönerge; Çanakkale Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonun kuruluş, yetki ve çalışmalarını düzenler.

Madde 2 ) Komisyonun Amacı;

a) Üçüncü kuşak insan hakları arasında yer alan çevre hakkının savunulması, ilimizde ve çevre illerimizde meydana gelen çevre ve kentleşmeyle ilgili olayların incelenmesi ve gerekli idari ve hukuki tüm işlemlerin yapılması, özellikle ülke ekonomisine yarar adı altında çıkarılan mevzuatların takip edilmesi ve bu mevzuatlardaki bazı hüküm ve boşluklardan faydalanarak yapılmak istenen çevre yağmalamalarının önlenmesi, tarım alanları, yeşil alanlar ve su kaynaklarımızın tüketilmesinin engellenmesi için hukuk mücadelesi vermektir.

b ) Bu çalışmaların yapılması için teorik ve pratik çalışmalar yapmak, geziler düzenlenmek, arşiv ve kitaplık oluşturmak.

c ) Herhangi bir şekilde çevre ve kentleşme sorunlarından kaynaklanan nedenlerle zarar görmüş, hakları ihlal edenlere yönelik bilgilendirme ve hukuki yardım sağlanması konularında mesleki , kurumsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmalarda bulunan kuruluşlar arasında eş güdümü sağlamaktır. 

 Madde 3 )   Komisyonun görev ve yetkileri;                   

a ) Çevre hakları ve kentleşme olgusu hususunda bilgi ve duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslar arası alanda toplantı , seminer , panel , konferans , basın açıklaması vb. çalışmalar yapmak,

b ) Çevre hukuku alanındaki gelişmeleri izlemek, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeleri inceleyerek ülkemizin Avrupa Birliği yolundaki en önemli kriterlerin biri olan bu alanda gerekli olan mevzuat değişikliklerinin yapılması için çalışmalar yürütmek,

c ) Çevre hakları ve kentleşme kapsamında ihlal edilen her türlü eylem ve düzenlemeyi izlemek ve bu ihlallerin önlenmesi için uygun tepki vermek veya verilmesini sağlamak , bunlara ait bilgileri derlemek ve hak ihlalleri durumunda hukuki yardım sunmak,

d ) Çevre hakları ile ilgili sorunların çözümünde avukatların rolünü ve etkinliğini arttırıcı meslek içi eğitimlerle birikimlerin paylaşılmasını , uzman avukatların yetişmelerin sağlamak , bu alanda çalışma yapanların dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek mesleki ve sosyal aktiviteler yapmak ,     

e ) Çevre hakları ve Kentleşme ile ilgili çalışmalar yapan kişi , kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve iletişimi geliştirmek , güçlendirmek , koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak,

Madde 4 )    Organlar ve Çalışma Usulleri;

a) Yönetin Kurulu bir başkan , bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşur. Komisyonun başkanı, başkan yardımcısı ve yazmanı komisyon üyeleri arasından oy çokluğuyla seçilir. Görev süreleri 2 yıldır. Herhangi bir nedenle yönetim kurulunda boşalma olması halinde en geç bir ay içinde yenisi seçilir. Başkan; komisyonu temsil eder, toplantılara başkanlık eder ve işlemleri yürütür. Başkan yardımcısı; başkanın verdiği görevler ile onun olmadığı dönemlerde başkanın görevlerini yerine getirir. Yazman; toplantılarda görüşülen ve konuşulan konuları tutanağa geçirir.                     

b) Komisyon toplantıları onbeş günde bir defa yapılır. Başkan gerek gördüğü takdirde önceden çağrı yaparak komisyonu toplantıya çağırabilir.
 
c)İhtiyaç duyulması halinde Çevre hakları ve kentleşme ile ilgili her konuda bu alanda çalışacakların isteğine bağlı olarak, komisyonca alt çalışma grupları oluşturulabilir.

d) Komisyon tüm çalışma faaliyetleri hakkında altı ayda bir baro yönetim kuruluna bilgi verir.

e) Komisyon, basın açıklaması, ve temsili yeti gerektiren konularda yapacağı faaliyeti baro başkanlığına bildirerek onay aldıktan sonra gerçekleştirir.

f ) Baro yönetiminin bilgisi dahilinde olarak komisyon diğer barolardaki çevre ve kent sorunları komisyonlarıyla işbirliği yapar, toplantı, seminer ve etkinliklere katılır.

Madde 5 )

Komisyonun amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapacağı harcamalar ilgisine göre baro genel hesabı veya adli yardım ödeneğinden, baro yönetim kurulunun onayıyla karşılanır.

Madde 6 )

Bu yönetmelik hükümleri Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Madde 7 ) 

Bu iç yönetmelik Çanakkale Barosu Yönetim Kurulunun onayıyla yürürlüğe girer.                                  

27.05.2024
AV. HANDE KESKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.