KOMİSYONLAR
Tarih: 4.01.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 5500

 

ÇANAKKALE BAROSU İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
İÇ YÖNETMELİĞİ

 

A- Kuruluş                           :

                                                 İnsan Hakları Komisyonu Çanakkale Barosu Başkanlığı’na bağlı olarak ve yönetmelikte gösterilen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere kurulmuştur.

B- Amaç                               :

                                               Komisyonun Amacı;

1- İnsan  hakları alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk çerçevesinde , insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için mesleki, teorik ve pratik çalışmalar yapmak, araştırmalarda bulunmak, arşiv ve kitaplık oluşturma;

2- Yapılan insan hakları ihlallerini araştırma , ihlal iddialarının resmi mercilere ulaştırılmasını sağlama, ihlal iddiaları başvurularının sonuçlarını takip, neticelerini izleme ve mağdur olan kişilere yardım ve yol gösterme.


C- Komisyonun Faaliyetleri :Yukarıda yazılı amaçlara ulaşmak üzere komisyon şu faaliyetlerde bulunur;

1- Mesleki Dayanışma-Destekleme-Eğitim : İnsan Haklarının gelişimi, etkinlik alanının arttırılması, insan hakları hukuku ile ilgili sorunların çözümünde avukatların rolünü ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapmak, birikimlerin paylaşılmasını sağlamak, konusuyla ilgili alanında çalışmalar  yapan kuruluşlar arasında irtibat ve desteği sağlamak, dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek mesleki ve sosyal aktiviteler yapmak.

2- Genel olarak hukuk alanına ve İnsan Hakları Hukuku’na ilişkin ulusal ve uluslar arası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
 
3- Ulusal üstü planda hukuk ve insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak.

4 - Özel Hukuk, Kamu Hukuku ve İnsan Haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak.
 
5- Hukuk Biliminin tüm alt dalları ve İnsan Hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası alanda tüm kişi ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak.  

6- Konusu ile ilgili arşiv, ulusal ve uluslar arası bir elektronik iletişim ağı kurmak , kütüphane ve benzeri tesisler kurmak.

7- Alanlarında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek.

8- Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun insan hakları alanında bilgisini ve duyarlığı geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak.

9 - Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

D- Komisyonun yapılanması

1- Komisyona Çanakkale barosuna kayıtlı tüm avukatlar ve stajyer avukatlar üye olabilir. Komisyon başlangıç olarak kuruluş başvurusunda imzası bulunan avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Baro Yönetim Kurulunun komisyondan sorumlu üyesi, komisyonun doğal üyesidir.

2-  Komisyonu temsil etmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreterden oluşan yönetim kurulu oluşturulur. İlk komisyon toplantısında 6 ay görev yapmak üzere yönetim kurulu, başkan, başka yardımcısı ve sekreter seçilir.Boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk komisyon toplantısında seçim yapılır.Yeniden seçilen eskisinin süresini tamamlar. Görev süresi sonunda yeniden seçim yapılır. Seçilenler bir daha seçilebilir, ancak iki dönemden fazla üst üste aynı göreve seçilemez. Görev süresi sonunda çalışmalar rapor halinde Baro Yönetim Kuruluna bildirilir.

 3- Komisyon fahri üye olarak konuya ilgi duyan ve bu konuda daha önce çalışmalar yapmış olan kimseleri kabul edebilir. Kimlerin fahri üye olarak kabul edilip edilmeyeceğine komisyon üyesi avukatlar karar verir. Komisyon gerekli gördüğü taktirde fahri üyenin üyeliğine son verebilir.


E- Komisyonun Çalışma Biçimi :

1 . Çalışma Dönemi : Bu yönetmelikte sözü edilen çalışma döneminden (İki) takvim yılı anlaşılır.


                      Komisyon, basın açıklaması vb. acele kararı ve temsili yekti gerektiren konularda yapacağı faaliyetleri Baro Yönetim Kurulu’na bildirerek ve Baro Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra gerçekleştirir.


2. Komisyonun Toplantı Usulü:

a) Komisyon en az 3 üyenin katılmasıyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.  Komisyon tüzüğünün değiştirilmesi ¾ çoğunluk ve katılanların ¾ ünün oyu ile mümkündür.


                    Komisyon toplantıları her iki haftada bir Baro Hizmet Binasında yapılır. Komisyon gerekli gördüğü takdirde önceden toplantı gününü haber vermek kaydıyla haftada bir toplanır.

 

b) Komisyon çalışma faaliyetleri hakkında 6 ayda bir Baro Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

 

c) 6 aylık çalışma dönemleri sonunda genel bir toplantı ile çalışmalar değerlendirilir, gelecek 6 aylık dönem için faaliyet planı yapılarak, İnsan Hakları ile ilgili bir konu tema olarak seçilip incelenir.


F- Komisyon Giderleri : Komisyonun amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yapacağı harcamalar ilgisine göre CMUK ödeneğinin eğitim harcamaları faslından, Adli Yardım Ödeneğinden veya Baro genel bütçesinden Baro Yönetim Kurulu onayı ile karşılanır. Bunun dışında ulusal ve uluslararası kuruluşların fonlarından Baro Yönetim Kurulunun onayı ile kaynak sağlanabilir.

G- Yürürlük                     : Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer, Yönetim Kurulunca, yürütülür.                      .

04.02.2023
AV. HANDE KESKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.